เว็บไซต์โรงเรียนบัวขาว อบจ.กาฬสินธุ์

Personnel

กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

 • thumbnail

  นางเสรีรัตน์ ใจทาน

  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

 • thumbnail

  นางศุภมัญชุ์ เครือเทียร

  รองหัวหน้ากลุ่มสาระ

 • thumbnail

  นางรัชนี ศรีบรรเทา

  ครู คศ.4

 • thumbnail

  นางศิริภาดา พรหมอาจ

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางกัญณภัทร แสนพวง

  ครู คศ.4

 • thumbnail

  นางหทัยทิพย์ ศิริชัยราวรรณ์

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางมณีจันทร์ ปันเป็ง

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางนิตยาภร สุลำนาจ

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางรัชนีย์วรรณ จันทะคุณ

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นายวิชาญ ชารี

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นายวรเมธ ไชยวารี

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นายวรวุฒิ ชัยภูมี

  ครูอัตราจ้าง

^