เว็บไซต์โรงเรียนบัวขาว อบจ.กาฬสินธุ์

Personnel

ผู้บริหารโรงเรียน

 • thumbnail

  นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล

  นายก อบจ.กาฬสินธุ์

 • thumbnail

  นายวนิช บุดดี

  ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวขาว

 • thumbnail

  นายทรงรัตน์ ยุระตา

  รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • thumbnail

  นายสมพล สกุลฮูฮา

  รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • thumbnail

  นางนภาพร พันธะไชย

  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

 • thumbnail

  นายศิริศักดิ์ ภูทองจันทร์

  รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มบริหารงานบุคคล

 • thumbnail

  นางนภาพร พันธะไชย

  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

 • thumbnail

  นายศิริศักดิ์ ภูทองจันทร์

  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

 • thumbnail

  นางวราภรณ์ ภูผาสุข

  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

 • thumbnail

  นายสมพล สกุลฮูฮา

  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ

 • thumbnail

  นายเวียงสวรรค์ ปัตลา

  หัวหน้างานแผนและงบประมาณ

 • thumbnail

  นางจารุมาศ ณ กาฬสินธุ์

  เจ้าหน้าที่งานแผนและงบประมาณ

 • thumbnail

  นางสาวอรนุช ศรีโพธิ์ชัย

  เจ้าหน้าที่งานแผนและงบประมาณ

 • thumbnail

  นางสาวกัญพัชร แสงกล้า

  เจ้าหน้าที่งานแผนและงบประมาณ

 • thumbnail

  นายไทยสมุทร พลหงษ์

  เจ้าหน้าที่งานพัสดุและทรัพย์สิน

 • thumbnail

  ว่าที่ ร.ต.พรชัย ศรีปาน

  เจ้าหน้าที่งานพัสดุและทรัพย์สิน

 • thumbnail

  นางอัญชนา ศรีปาน

  เจ้าหน้าที่งานพัสดุและทรัพย์สิน

 • thumbnail

  นางรุ่งลาวัลย์ สาระนันท์

  เจ้าหน้าที่งานพัสดุและทรัพย์สิน

 • thumbnail

  นางนุชรี เหลื่อมศรี

  เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

 • thumbnail

  นางสาวกชมน พันธุ์บุญมี

  เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายทรงรัตน์ ยุระตา

  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายนนทนันท์ เพิ่มขึ้น

  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายอธิบดี แสนชมภู

  หัวหน้างานอาคารสถานที่

 • thumbnail

  นางสาวณชลนิภา หาญกุล

  เลขานุการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายธนวัฒน์ ศิริปาณี

  หัวหน้างานนักการ หัวหน้างานประปา

 • thumbnail

  นายอักษร ทองหล่อ

  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และเครื่องเสียง/หัวหน้างานพิธีการ/พิธีกร

 • thumbnail

  นางมณธิดา จิตต์พงษ์

  หัวหน้างานส่งเสริมอนามัยโรงเรียน

 • thumbnail

  นางคณภร นิลโสม

  หัวหน้างานแม่บ้าน

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

 • thumbnail

  นายศิริศักดิ์ ภูทองจันทร์

  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

 • thumbnail

  นางเสรีรัตน์ ใจทาน

  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

 • thumbnail

  นางศุภมัญชุ์ เครือเทียร

  รองหัวหน้ากลุ่มสาระ

 • thumbnail

  นางรัชนี ศรีบรรเทา

  ครู คศ.4

 • thumbnail

  นางศิริภาดา พรหมอาจ

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางกัญณภัทร แสนพวง

  ครู คศ.4

 • thumbnail

  นางหทัยทิพย์ ศิริชัยราวรรณ์

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางมณีจันทร์ ปันเป็ง

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางนิตยาภร สุลำนาจ

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางรัชนีย์วรรณ จันทะคุณ

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นายวิชาญ ชารี

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นายวรเมธ ไชยวารี

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นายวรวุฒิ ชัยภูมี

  ครูอัตราจ้าง

กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

 • thumbnail

  นายอำนาจ บุตรสุริย์

  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

 • thumbnail

  นางสาวจันศรี สีสถาน

  รองหัวหน้า คนที่ 2

 • thumbnail

  นายฉลาด สายสินธุ์

  รองหัวหน้า คนที่ 1

 • thumbnail

  นางประสิทธิ์ ศรีสาพันธ์

  ครู คศ.4

 • thumbnail

  นางรัศมี เสนาะเสียง

  ครู คศ.4

 • thumbnail

  นายทรงศักดิ์ ศรีสว่างวงค์

  ครู คศ.4

 • thumbnail

  นางมณฑิชา ศรีสว่างวงค์

  ครู คศ.4

 • thumbnail

  นางพรทิพย์ นาตรีชน

  ครู คศ.4

 • thumbnail

  นางวราภรณ์ ภูผาสุข

  ครู คศ.4

 • thumbnail

  นางทิวาพร แก้วคำสอน

  ครู คศ.4

 • thumbnail

  นางสาวอวยชัย สุขสวาง

  ครู คศ.4

 • thumbnail

  นางนุชนาท โชติบุญ

  ครู คศ.4

 • thumbnail

  นายธีรวัตถ์ เหลาสุภาพ

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางนิตยา ณ กาฬสินธุ์

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นายพิพัฒน์พร อุดมพันธ์

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นายมะรุธ เครือเทียร

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นายธนวัฒน์ ศิริปาณี

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นายเวียงสวรรค์ ปัตลา

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางศิริณกาญจน์ ภูมิรัง

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางณฐมน อุดมมาก

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางนันทนา ศรีจำพลัง

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางสาวพรประวีณ์ ตาลจรุง

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางอัญชนา ศรีปาน

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางสาวสุภลักษณ์ ไชยขันธ์

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นางชรินทร์ทิพย์ พลเยี่ยม

  ครูอัตราจ้าง (คณิตศาสตร์)

 • thumbnail

  นางสาวจิรสุตา ศรีพอ

  ครูอัตราจ้าง (คณิตศาสตร์)

กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ฯ

 • thumbnail

  นางพัชนียา ยุระตา

  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 • thumbnail

  นายโสภณ นาตรีชน

  รองหัวหน้ากลุ่มสาระ

 • thumbnail

  นางกมลพรรณ กุลอาจศรี

  รองหัวหน้ากลุ่มสาระ

 • thumbnail

  นางสุวัจนา ศรีวิเนตร

  ครู คศ.4

 • thumbnail

  นางสุจริตราภรณ์ สามเพชรเจริญ

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางสาวดารณี จงสมชัย

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นายธีรวุฒิ โพธิ์นอก

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางจุฑาทิพย์ ศรีพลอย

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางพิมพกา บุตรแสนคม

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นายเทเวศร์ อัฐนาค

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นายร่วมชาติ ชัยนา

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นายวินัย บุญโพธิ์

 • thumbnail

  นางธมนวรรณ สุขเกษม

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นายสมชนะ ปัตลา

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางยุพาภรณ์ สาระขันธ์

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางรัตน์สุดา ไทวังคำศิริชินวงศ์

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางอภิญญา ร่วมสันเทียะ

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นายกิตติพงษ์ ตาลอำไพ

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นายสุรเชษฐ์ นิตย์วัน

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นายจิรวัฒน์ เข็มรัมย์

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นายเรม่อน พื้นอินทร์

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางสาวอรนุช ศรีโพธิ์ชัย

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางรุ่งลาวรรณ สาระนันท์

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางสาวกัญพัชร แสงกล้า

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  ว่าที่ ร.ต.พรชัย ศรีปาน

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางสาวอัจฉรา ไชยขันธุ์

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางสาวสุจิตร์ตา แสงนาโก

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางสาวอรนุช ฤทธิโรจน์

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นางนุช เข็มรัมย์

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางสาวเนตรนภางค์ อุทโท

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นายวีระ ยันทะแย้ม

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นางพนารินทร์ สวัสดิ์ตระกูล

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นางสาวกชมน พันธุ์บุญมี

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นายไทยสมุทร พลหงษ์

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นายวิทวัส ไวแพน

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นางวราพร บุบผาสังข์

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นายวีรวัฒน์ หนองห้าง

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นางสาวณชลนิภา หาญกุล

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นายธีรภัทร ตาลกุล

  ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นายศิวาวุธ บุษบงค์

  ครู คศ.2

กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ฯ

 • thumbnail

  นางสาวสุภาพร ชมระกา

  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 • thumbnail

  นางนภาพันธ์ จันทะมาลี

  รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 • thumbnail

  นางสาวดวงสมร อัฐนาค

  รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 • thumbnail

  นางสุเรียน รัตนวรรณี

  ครู คศ.4

 • thumbnail

  นางจารุมาศ ณ กาฬสินธุ์

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางบุษกร สุวรดี

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางสาวพิมลพรรณ โพธิขันซ้าย

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางสาวช่อทิพย์ เลิศล้ำ

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นายณัฐธีร์ สุทธิพงษ์วรโชติ

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางมณธิดา จิตต์พงษ์

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นางสุเพ็ญณี รุทเทวิน

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นางสาวจงจิตร์ หงษ์บุญเรือง

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นางสาวกรพินธุ์ ไชยะมณี

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นางสาวปนัดดา ไชยะมณี

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นายชัยวัฒน์ เจริญชาติ

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นางสาวเพลินจิต สุวรรณวงษ์

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นายบดินทร์ อาจวิชัย

  ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นาวสาวระพีพัฒน์ ศัตรูพ่าย

  ครูอัตราจ้าง

กลุ่มสาระฯ ต่างประเทศ

 • thumbnail

  นายสมศักดิ์ เรืองจรัส

  ครู คศ.4 (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)

 • thumbnail

  นางสาวอุไรพรรณ อุปนิ

  ครู คศ.3 (รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)

 • thumbnail

  นางลัดดาวัลย์ บุญเรือง

  ครู คศ.3 (รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)

 • thumbnail

  นางบุณยานุช ค้าแก้ว

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางสาวณัฏฐรินีย์ ศรีกำพล

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นายอักษร ทองหล่อ

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นางสาวกรวรรณ ชุมชิต

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางศิรฎา พลสะทอน

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางงามจิต จิตจักร

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นายวรุฒม์ ไชยสุข

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางสาวจิตตาภัทร์ บุญมี

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางสาวนันธิญา จิตรปรีดา

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางสาวอัจฉริยา หนองห้าง

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นายรัฐพล หาญสินธุ์

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางสาวเอมอมร สายตำลึง

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นางสาวจันทิมา บุญเพิ่ม

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นางสาวเนตรวิภา วิเศษนันท์

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นายเชาวฤทธิ์ สกุลฮูฮา

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางสาวณิชาภัทร แสงชมภู

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นายเกวลิน กุลอาจศรี

  ครูอัตราจ้าง ภาษาจีน

 • thumbnail

  นายธีรพล คุ้มไข่น้ำ

  ครูอัตราจ้าง ภาษาญี่ปุ่น

 • thumbnail

  นายณภัทรกร ไชยสะอาด

  ครูอัตราจ้าง ภาษาอังกฤษ

 • thumbnail

  Miss Zhang Jin

  ครูภาษาจีน

 • thumbnail

  Miss Anjeh Juliet Ebenwei

  ครูภาษาอังกฤษ

กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ

 • thumbnail

  นายวรการ กุลศิริ

  ครู คศ.๓ (หัวหน้ากลุ่มสาระฯ)

 • thumbnail

  นายนนทนันท์ เพิ่มขึ้น

  ครู คศ.3 รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 • thumbnail

  นางคณภร นิลโสม

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นายชัชวาล สายสมบัติ

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นายอธิบดี แสนชมภู

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นางสาวประวีณา แก้วเมืองกลาง

  ครู คศ.3

กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

 • thumbnail

  นายศิริพงศ์ โคตรวิถี

  ครู คศ.๓ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 • thumbnail

  นายณัฐพล อุปัญญ์

  ครู คศ.๓ รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 • thumbnail

  นายพิสิทธิ์ ปักสังขะเนย์

  ครู คศ.๓

 • thumbnail

  นายชัยวัฒน์ สิเนฮะ

  ครู คศ.๒

 • thumbnail

  นายขุนทอง สุขทวี

  ครู คศ.๒

 • thumbnail

  นายวิทวัส ภูบรม

  ครู คศ.๑

 • thumbnail

  ว่าที่ ร.ต. ธนาวุฒิ์ วรรณรส

  ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นางสาววริศรา ศรีสมบัติ

  ครูอัตราจ้าง

กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ

 • thumbnail

  นายศราวุธ ทุมพลา

  ครู คศ.๓ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษา และพลศึกษา

 • thumbnail

  นางสาวพวงผกา ณ กาฬสินธุ์

  ครู คศ.๓ รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 • thumbnail

  นายไพวัลย์ สุวรดี

  ครู คศ.๓

 • thumbnail

  นายชาญชัย ศรีหาคลัง

  ครู คศ.๓

 • thumbnail

  นางณัฐธิดา เหล่านายอ

  ครู คศ.๓

 • thumbnail

  นายยุทธพงษ์ สุไชยชิต

  ครู คศ.๓

 • thumbnail

  นายทวีชัย แสงฤทธิ์

  ครู คศ.๓

 • thumbnail

  นายเสกสรรค์ อินทรไชยา

  ครู คศ.๒

 • thumbnail

  นายวันชัย โอษะคลัง

  ครู คศ.๒

 • thumbnail

  นายอดิศักดิ์ แสงนาฮาย

  ครูอัตราจ้าง

กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 • thumbnail

  นางกรวรรณ ชุมชิต

  หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 • thumbnail

  นางศิรฎา พลสะทอน

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางกัญณภัทร แสนพวง

  ครู คศ.4

 • thumbnail

  นางบุณยานุช ค้าแก้ว

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นายธนวัฒน์ ศิริปราณี

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางสาวณัฏฐรินีย์ ศรีกำพล

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางสาวช่อทิพย์ เลิศล้ำ

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นายรัฐพล หาญสินธุ์

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางปฐมภรณ์ เจริญพืช

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นายพิสิทธิ์ ปักสังขะเนย์

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางอภิญญา ร่วมสันเทียะ

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางรัชนีย์วรรณ จันทะคุณ

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางสาวนันธิญา จิตรปรีดา

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางสาวจันทิมา บุญเพิ่ม

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นายวรเมธ ไชยวารี

  ครู คศ.1

กิจกรรมแนะแนว

 • thumbnail

  นางกนกภรณ์ แก้วประกอบ

  ครู คศ.๒

 • thumbnail

  นางสาวจีระวรรณ เขจรรักษณ์

  ครู คศ.๓

กลุ่มสนับสนุนการสอน

 • thumbnail

  นายจักรรินทร์ เสาวคนธ์

  เจ้าหน้าที่งานกิจการนักเรียน

 • thumbnail

  นางสาวปัณลักษณ์ ทะเสนฮด

  เจ้าหน้าที่งานวัดผล

 • thumbnail

  นางสาวกาญจน์สิริ กุลชาติ

  เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

 • thumbnail

  นางสาวอุทุมพร ไวยวิรี

  เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

 • thumbnail

  นางสาวกุลณัฐ กาลพัฒน์

ลูกจ้าง แม่บ้าน นักการ และยาม

 • thumbnail

  นายเชษฐา แสงสว่าง

  ช่างครุภัณฑ์ ชั้น ๓

 • thumbnail

  นายคิด มงคลศิริ

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • thumbnail

  นายอุเทน นาชัยเงิน

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • thumbnail

  นายเดช แสงกล้า

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • thumbnail

  นายสุขเกษม พลอยวิเลิศ

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • thumbnail

  นายภัทรชัย ศรีโยธี

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • thumbnail

  นางสุวรรณณา พลกุล

  แม่บ้าน

 • thumbnail

  นางณัฐปาณี ประกิ่ง

  แม่บ้าน

 • thumbnail

  นางสุวรรณี เถาว์ชาลี

  แม่บ้าน

 • thumbnail

  นางกัญญ์พัสวีร์ เวินชุม

  แม่บ้าน

 • thumbnail

  นางไพริน กาลพัฒน์

  แม่บ้าน

 • thumbnail

  นางสาวสุกัญญารัตน์ ทองศิริ

  แม่บ้าน

 • thumbnail

  นางกมลรัตน์ ชำนาญหมู่

  แม่บ้าน

 • thumbnail

  นางรุ้งทิวา โมลาขาว

  แม่บ้าน

 • thumbnail

  นายนพดล พลอยวิเลิศ

  นักการภารโรง

 • thumbnail

  นายผดุงศักดิ์ คงคำ

  นักการภารโรง

 • thumbnail

  นายอนุชาติ อสุชีวะ

  นักการภารโรง

 • thumbnail

  นายอาทิตย์ พลอยวิเลิศ

  นักการภารโรง

 • thumbnail

  นายเกียรติศักดิ์ พลกุล

  คนสวน

 • thumbnail

  นายหนูจันทร์ จักรพิมพ์

  คนสวน

 • thumbnail

  นายสุขใจ งามเลิศ

  ยามรักษาการณ์

 • thumbnail

  นายศุภวัฒน์ วิเศษขลา

  ยามรักษาการณ์

 • thumbnail

  นายเจษฏาภรณ์ ดาวังปา

  ยามรักษาการณ์

^