เว็บไซต์โรงเรียนบัวขาว อบจ.กาฬสินธุ์

Personnel

 • thumbnail

  Mr.Yasin Kayanja

  ครูอัตรจ้าง

 • thumbnail

  Mr.Yasin Kayanja

  ครูอัตราจ้าง

  • thumbnail

   นางสาวจันทิมา บุญเพิ่ม

   ครู คศ.1

  ผู้บริหารโรงเรียน

  • thumbnail

   นายวนิช บุดดี

   ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวขาว

  • thumbnail

   นายทรงรัตน์ ยุระตา

   รองผู้อำนวยการโรงเรียน

  • thumbnail

   นายสมพล สกุลฮูฮา

   รองผู้อำนวยการโรงเรียน

  • thumbnail

   นางนภาพร พันธะไชย

   รองผู้อำนวยการโรงเรียน

  • thumbnail

   นายศิริศักดิ์ ภูทองจันทร์

   รองผู้อำนวยการโรงเรียน

  กลุ่มบริหารงานบุคคล

  • thumbnail

   นายศิริศักดิ์ ภูทองจันทร์

   รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

  กลุ่มบริหารวิชาการ

  • thumbnail

   นางนภาพร พันธะไชย

   รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

  กลุ่มบริหารงบประมาณ

  • thumbnail

   นายสมพล สกุลฮูฮา

   รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ

  • thumbnail

   นายร่วมชาติ ชัยนา

   หัวหน้ากลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ

  • thumbnail

   นายเวียงสวรรค์ ปัตลา

   หัวหน้างานแผนและงบประมาณ

  • thumbnail

   นางพัชนียา ยุระตา

   หัวหน้างานการเงินและบัญชี

  • thumbnail

   นายณัฐธีร์ สุทธิพงษ์วรโชติ

   หัวหน้างานพัสดุและทรัพย์สิน

  • thumbnail

   นางจารุมาศ ณ กาฬสินธุ์

   เจ้าหน้าที่งานแผนและงบประมาณ

  • thumbnail

   นางสาวอรนุช ศรีโพธิ์ชัย

   เจ้าหน้าที่งานแผนและงบประมาณ

  • thumbnail

   นางสาวกัญพัชร แสงกล้า

   เจ้าหน้าที่งานแผนและงบประมาณ

  • thumbnail

   นายไทยสมุทร พลหงษ์

   เจ้าหน้าที่งานพัสดุและทรัพย์สิน

  • thumbnail

   นายพรชัย ศรีปาน

   เจ้าหน้าที่งานพัสดุและทรัพย์สิน

  • thumbnail

   นางอัญชนา ศรีปาน

   เจ้าหน้าที่งานพัสดุและทรัพย์สิน

  • thumbnail

   นางกานต์ระวี ทาระชัย

   เจ้าหน้าที่งานพัสดุและทรัพย์สิน

  • thumbnail

   นางรุ่งลาวัลย์ สาระนันท์

   เจ้าหน้าที่งานพัสดุและทรัพย์สิน

  • thumbnail

   นางพรทิพย์ นาตรีชน

   เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

  • thumbnail

   นางสาวสุจิตตรา แสงนาโก

   เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

  • thumbnail

   นางสาวเนตรนภางค์ อุทโท

   เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

  • thumbnail

   นางสาวสุภาพร ชมระกา

   เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

  • thumbnail

   นางนุชรี เหลื่อมศรี

   เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

  • thumbnail

   นางสาวกชมน พันธุ์บุญมี

   เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

  กลุ่มบริหารทั่วไป

  • thumbnail

   นายทรงรัตน์ ยุระตา

   รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

  • thumbnail

   นายนนทนันท์ เพิ่มขึ้น

   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

  • thumbnail

   นายอธิบดี แสนชมภู

   หัวหน้างานอาคารสถานที่

  • thumbnail

   นางสาวณชลนิภา หาญกุล

   เลขานุการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

  • thumbnail

   นายธนวัฒน์ ศิริปาณี

   หัวหน้างานนักการ หัวหน้างานประปา

  • thumbnail

   นายอักษร ทองหล่อ

   หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และเครื่องเสียง/หัวหน้างานพิธีการ/พิธีกร

  • thumbnail

   นางมณธิดา จิตต์พงษ์

   หัวหน้างานส่งเสริมอนามัยโรงเรียน

  • thumbnail

   นางคณภร นิลโสม

   หัวหน้างานแม่บ้าน

  กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

  • thumbnail

   นายศิริศักดิ์ ภูทองจันทร์

   รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

  กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

  • thumbnail

   นางเสรีรัตน์ ใจทาน

   ครู คศ.4

  กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

  • thumbnail

   นางทิวาพร แก้วคำสอน

   ครู คศ.4

  • thumbnail

   นางประสิทธิ์ ศรีสาพันธ์

   ครู คศ.4

  • thumbnail

   นางรัศมี เสนาะเสียง

   ครู คศ.4

  • thumbnail

   นายทรงศักดิ์ ศรีสว่างวงค์

   ครู คศ.4

  • thumbnail

   นางมณฑิชา ศรีสว่างวงค์

   ครู คศ.4

  • thumbnail

   นางพรทิพย์ นาตรีชน

   ครู คศ.4

  • thumbnail

   นางวราภรณ์ ภูผาสุข

   ครู คศ.4

  • thumbnail

   นางสาวอวยชัย สุขสวาง

   ครู คศ.4

  • thumbnail

   นางนุชนาท โชติบุญ

   ครู คศ.4

  • thumbnail

   นายธีรวัตถ์ เหลาสุภาพ

   ครู คศ.3

  • thumbnail

   นางศิริณกาญจน์ ภูมิรัง

   ครู คศ.3

  • thumbnail

   นายมะรุธ เครือเทียร

   ครู คศ.3

  • thumbnail

   นางนิตยา ณ กาฬสินธุ์

   ครู คศ.3

  • thumbnail

   นายธนวัฒน์ ศิริปาณี

   ครู คศ.3

  • thumbnail

   นายเวียงสวรรค์ ปัตลา

   ครู คศ.3

  • thumbnail

   นายอำนาจ บุตรสุริย์

   ครู คศ.3

  • thumbnail

   นายพิพัฒน์พร อุดมพันธ์

   ครู คศ.3

  • thumbnail

   นางณฐมน อุดมมาก

   ครู คศ.3

  • thumbnail

   นางนันทนา ศรีจำพลัง

   ครู คศ.3

  • thumbnail

   นางสาวพรประวีณ์ ตาลจรุง

   ครู คศ.3

  • thumbnail

   นางอัญชนา ศรีปาน

   ครู คศ.3

  • thumbnail

   นางสาวสุภลักษณ์ ไชยขันธ์

   ครู คศ.2

  • thumbnail

   นางสาวจันศรี สีสถาน

   ครู คศ.3

  • thumbnail

   นายฉลาด สายสินธุ์

   ครู

  • thumbnail

   นางชรินทร์ทิพย์ พลเยี่ยม

   ครูอัตราจ้าง (คณิตศาสตร์)

  กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ฯ

  • thumbnail

   นายเทเวศร์ อัฐนาค

   ครู คศ.3

  • thumbnail

   นายร่วมชาติ ชัยนา

   ครู คศ.3

  • thumbnail

   นายโสภณ นาตรีชน

   ครู

  • thumbnail

   นายไทยสมุทร พลหงษ์

   ครู

  • thumbnail

   ว่าที่ ร.ต.พรชัย ศรีปาน

   ครูผู้สอนรายวิชาฟิสิกส์

  • thumbnail

   นางสาวอรนุช ฤทธิโรจน์

   ครู

  กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ฯ

  • thumbnail

   นางนภาพันธ์ จันทะมาลี

   ครู คศ.3

  กลุ่มสาระฯ ต่างประเทศ

  • thumbnail

   นายสมศักดิ์ เรืองจรัส

   ครู คศ.4 (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)

  • thumbnail

   นางอ่อนศรี ไชยขันธ์

   ครู คศ.4 (ที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)

  • thumbnail

   นางสาวอุไรพรรณ อุปนิ

   ครู คศ.3 (รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)

  • thumbnail

   นางลัดดาวัลย์ บุญเรือง

   ครู คศ.3 (รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)

  • thumbnail

   นางสาวกรวรรณ ชุมชิต

   ครู คศ.3

  • thumbnail

   นางศิรฎา พลสะทอน

   ครู คศ.3

  • thumbnail

   นางบุญยานุช ค้าแก้ว

   ครู คศ.3

  • thumbnail

   นางสาวจิตตาภัทร์ บุญมี

   ครู คศ.3

  • thumbnail

   นางสาวณัฏฐรินีย์ ศรีกำพล

   ครู คศ.3

  • thumbnail

   นายวรุตม์ ไชยสุข

   ครู คศ.3

  • thumbnail

   นายรัฐพล หาญสินธุ์

   ครู คศ.3

  • thumbnail

   นางสาวอัจฉริยา หนองห้าง

   ครู คศ.3

  • thumbnail

   นางสาวนันธิญา จิตรปรีดา

   ครู คศ.3

  • thumbnail

   นางงามจิต จิตจักร

   ครู คศ.3

  • thumbnail

   นายอักษร ทองหล่อ

   ครู คศ.2

  • thumbnail

   นางสาวเอมอมร สายตำลึง

   ครู คศ.2

  • thumbnail

   นางสาวจันทิมา บุญเพิ่ม

   ครู คศ.1

  • thumbnail

   นางสาวเนตรวิภา วิเศษนันท์

   ครู คศ.1

  • thumbnail

   นางสาวณิชาภัทร แสงชมภู

   ครู คศ.1

  • thumbnail

   นายเมธา ภูผ่านแก้ว

   ครูอัตราจ้าง (ภาษาจีน)

  • thumbnail

   นางสาวณฐพร เรืองธรรม

   ครูอัตรจ้าง (ภาษาญี่ปุ่น)

  • thumbnail

   Ms. Vera Yung Cha

   ครูอัตราจ้าง (ภาษาอังกฤษ)

  • thumbnail

   Mr. Jude Ajuguding Anya’ako

   ครูอัตรจ้าง (ภาษาอังกฤษ)

  • thumbnail

   Mr. Bumbara Atud Kingsley Tebo

   ครูอัตรจ้าง (ภาษาอังกฤษ)

  • thumbnail

   Mr.Yasin Kayanja

   ครูอัตราจ้าง (ภาษาอังกฤษ)

  กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ

  • thumbnail

   นายวรการ กุลศิริ

   หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ

  • thumbnail

   นายนนทนันท์ เพิ่มขึ้น

   ครู ค.ศ 3

  • thumbnail

   นายอธิบดี แสนชมภู

   ครู ค.ศ.2

  • thumbnail

   นางคณภร นิลโสม

   ครู ค.ศ.3

  กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

  • thumbnail

   นายศิริพงศ์ โคตรวิถี

   ครู คศ.3

  กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ

  • thumbnail

   นายศราวุธ ทุมพลา

   ครู คศ.3

  กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

  • thumbnail

   นางกรวรรณ ชุมชิต

   หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

  • thumbnail

   นางศิรฎา พลสะทอน

   ครู คศ.3

  • thumbnail

   นางกัญณภัทร แสนพวง

   ครู คศ.4

  • thumbnail

   นางบุณยานุช ค้าแก้ว

   ครู คศ.3

  • thumbnail

   นายธนวัฒน์ ศิริปราณี

   ครู คศ.3

  • thumbnail

   นางสาวณัฏฐรินีย์ ศรีกำพล

   ครู คศ.3

  • thumbnail

   นางสาวช่อทิพย์ เลิศล้ำ

   ครู คศ.3

  • thumbnail

   นายรัฐพล หาญสินธุ์

   ครู คศ.3

  • thumbnail

   นางปฐมภรณ์ เจริญพืช

   ครู คศ.3

  • thumbnail

   นายพิสิทธิ์ ปักสังขะเนย์

   ครู คศ.3

  • thumbnail

   นางอภิญญา ร่วมสันเทียะ

   ครู คศ.3

  • thumbnail

   นางรัชนีย์วรรณ จันทะคุณ

   ครู คศ.3

  • thumbnail

   นางสาวนันธิญา จิตรปรีดา

   ครู คศ.3

  • thumbnail

   นางสาวจันทิมา บุญเพิ่ม

   ครู คศ.1

  • thumbnail

   นายวรเมธ ไชยวารี

   ครู คศ.1

  ^