เว็บไซต์โรงเรียนบัวขาว อบจ.กาฬสินธุ์

E-Document

เลขที่เอกสาร รายละเอียด ดาวน์โหลด (ขนาดไฟล์) อัปโหลดโดย ล่าสุด
E-0031 ประกาศโรงเรียนบัวขาว เรื่องการรับสมัครนักเรียนใหม่.pdf ประกาศโรงเรียนบัวขาว เรื่องการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 (318.76 KB) ckhemram ธ.ค. 2566
E-0029 test.pdf test desc (15.58 MB) bzpvpzwseulfbf ต.ค. 2566
E-0028 การพัฒนารูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้.pdf การพัฒนารูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมศักยภาพครู ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) ของโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้วิจัย นายสมพล สกุลฮูฮา รองผู้อำนวยการโรงเรียน (84.64 KB) STS25 ก.ย. 2566
E-0027 การประเมินโครงการโรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น.pdf การประเมินโครงการโรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) ของโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ชื่อผู้วิจัย นายสมพล สกุลฮูฮา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบัวขาว (51.77 KB) STS25 ก.ย. 2566
E-0026 บทคัดย่อ.pdf การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสง รายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ผู้วิจัย นางสาวอรนุช ศรีโพธิ์ชัย (145.98 KB) STS25 ก.ย. 2566
E-0025 บทคัดย่อ.pdf การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) เรื่อง ระบบหายใจ รายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชื่อผู้วิจัย นางสาวอรนุช ศรีโพธิ์ชัย (84.03 KB) STS25 ก.ย. 2566
E-0024 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษา.pdf การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษา โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem–based Learning : PBL) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชื่อผู้วิจัย นางสาวช่อทิพย์ เลิศล้ำ ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ (79.27 KB) STS25 ส.ค. 2566
E-0023 การพัฒนาการนิเทศภายในสถานศึกษาตามแนวคิดชุมชนฯ.pdf การพัฒนาการนิเทศภายในสถานศึกษาตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ร่วมกับการเป็นพี่เลี้ยงและการสอนงานเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดการ ชื่อผู้วิจัย นายทรงรัตน์ ยุระตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบัวขาว (58.5 KB) STS25 ส.ค. 2566
E-0022 การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโดยการประยุกต์.pdf การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโดยการประยุกต์ใช้คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สัมพันธ์กับโครงงานนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบัวขาว ชื่อผู้วิจัย นายทรงรัตน์ ยุระตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบัวขาว (58.96 KB) STS25 ส.ค. 2566
E-0021 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ประกอบ.pdf การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ประกอบการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ วิชาการปกครองท้องถิ่นไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ชื่อผู้วิจัย นางสาวสุภาพร ขมระกา ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ (288.88 KB) STS25 ก.ค. 2566
E-0020 บทคัดย่อ งานวิจัย นางสาวช่อทิพย์ เลิศล้ำ.pdf การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษา เพื่อส่งเสริมทักษะการคิด วิเคราะห์และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชื่อผู้วิจัย นางสาวช่อทิพย์ เลิศล้ำ ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ (90.36 KB) STS25 ก.ค. 2566
E-0019 ว PA ดร.พัชรินทร์ ชัยจันทร์ (กรม).pdf ว PA ดร.พัชรินทร์ ชัยจันทร์ (กรม) (13.42 MB) Administrator ก.ค. 2566
E-0018 PA ธิติวัฒน์ 66 (สี).pdf PA ธิติวัฒน์ 66 (สี) (12.51 MB) Administrator ก.ค. 2566
E-0017 เอกสารประกอบตัวชี้วัด.docx เอกสารประกอบตัวชี้วัด (80.75 KB) Administrator ก.ค. 2566
E-0016 Plc.docx Plc (2.94 MB) Administrator ก.ค. 2566
E-0015 แบบคำขอฯ (ครู)บัวขาว.docx แบบคำขอฯ (ครู)บัวขาว (52.68 KB) Administrator ก.ค. 2566
E-0014 PA 4 (ครูชำนาญการ)บัวขาว.docx PA 4 (ครูชำนาญการ)บัวขาว (43.62 KB) Administrator ก.ค. 2566
E-0013 PA 3 (ครู)บัวขาว.docx PA 3 (ครู)บัวขาว (29.34 KB) Administrator ก.ค. 2566
E-0012 PA 1 (ครูไม่มีวิทยฐานะ)บัวขาว.docx PA 1 (ครูไม่มีวิทยฐานะ)บัวขาว (32.67 KB) Administrator ก.ค. 2566
E-0011 PA 1 (ครูเชี่ยวชาญ)บัวขาว.docx PA 1 (ครูเชี่ยวชาญ)บัวขาว (32.23 KB) Administrator ก.ค. 2566
^