เว็บไซต์โรงเรียนบัวขาว อบจ.กาฬสินธุ์

Personnel

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายทรงรัตน์ ยุระตา

  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายนนทนันท์ เพิ่มขึ้น

  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายอธิบดี แสนชมภู

  หัวหน้างานอาคารสถานที่

 • thumbnail

  นางสาวณชลนิภา หาญกุล

  เลขานุการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายธนวัฒน์ ศิริปาณี

  หัวหน้างานนักการ หัวหน้างานประปา

 • thumbnail

  นายอักษร ทองหล่อ

  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และเครื่องเสียง/หัวหน้างานพิธีการ/พิธีกร

 • thumbnail

  นางมณธิดา จิตต์พงษ์

  หัวหน้างานส่งเสริมอนามัยโรงเรียน

 • thumbnail

  นางคณภร นิลโสม

  หัวหน้างานแม่บ้าน

^