เว็บไซต์โรงเรียนบัวขาว อบจ.กาฬสินธุ์

Personnel

กลุ่มบริหารงบประมาณ

 • thumbnail

  นายสมพล สกุลฮูฮา

  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ

 • thumbnail

  นายร่วมชาติ ชัยนา

  หัวหน้ากลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ

 • thumbnail

  นายเวียงสวรรค์ ปัตลา

  หัวหน้างานแผนและงบประมาณ

 • thumbnail

  นางพัชนียา ยุระตา

  หัวหน้างานการเงินและบัญชี

 • thumbnail

  นายณัฐธีร์ สุทธิพงษ์วรโชติ

  หัวหน้างานพัสดุและทรัพย์สิน

 • thumbnail

  นางจารุมาศ ณ กาฬสินธุ์

  เจ้าหน้าที่งานแผนและงบประมาณ

 • thumbnail

  นางสาวอรนุช ศรีโพธิ์ชัย

  เจ้าหน้าที่งานแผนและงบประมาณ

 • thumbnail

  นางสาวกัญพัชร แสงกล้า

  เจ้าหน้าที่งานแผนและงบประมาณ

 • thumbnail

  นายไทยสมุทร พลหงษ์

  เจ้าหน้าที่งานพัสดุและทรัพย์สิน

 • thumbnail

  นายพรชัย ศรีปาน

  เจ้าหน้าที่งานพัสดุและทรัพย์สิน

 • thumbnail

  นางอัญชนา ศรีปาน

  เจ้าหน้าที่งานพัสดุและทรัพย์สิน

 • thumbnail

  นางกานต์ระวี ทาระชัย

  เจ้าหน้าที่งานพัสดุและทรัพย์สิน

 • thumbnail

  นางรุ่งลาวัลย์ สาระนันท์

  เจ้าหน้าที่งานพัสดุและทรัพย์สิน

 • thumbnail

  นางพรทิพย์ นาตรีชน

  เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

 • thumbnail

  นางสาวสุจิตตรา แสงนาโก

  เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

 • thumbnail

  นางสาวเนตรนภางค์ อุทโท

  เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

 • thumbnail

  นางสาวสุภาพร ชมระกา

  เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

 • thumbnail

  นางนุชรี เหลื่อมศรี

  เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

 • thumbnail

  นางสาวกชมน พันธุ์บุญมี

  เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

^