เว็บไซต์โรงเรียนบัวขาว อบจ.กาฬสินธุ์

Personnel

ลูกจ้าง แม่บ้าน นักการ และยาม

 • thumbnail

  นายเชษฐา แสงสว่าง

  ช่างครุภัณฑ์ ชั้น ๓

 • thumbnail

  นายคิด มงคลศิริ

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • thumbnail

  นายอุเทน นาชัยเงิน

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • thumbnail

  นายเดช แสงกล้า

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • thumbnail

  นายสุขเกษม พลอยวิเลิศ

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • thumbnail

  นายภัทรชัย ศรีโยธี

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • thumbnail

  นางสุวรรณณา พลกุล

  แม่บ้าน

 • thumbnail

  นางณัฐปาณี ประกิ่ง

  แม่บ้าน

 • thumbnail

  นางสุวรรณี เถาว์ชาลี

  แม่บ้าน

 • thumbnail

  นางกัญญ์พัสวีร์ เวินชุม

  แม่บ้าน

 • thumbnail

  นางไพริน กาลพัฒน์

  แม่บ้าน

 • thumbnail

  นางสาวสุกัญญารัตน์ ทองศิริ

  แม่บ้าน

 • thumbnail

  นางกมลรัตน์ ชำนาญหมู่

  แม่บ้าน

 • thumbnail

  นางรุ้งทิวา โมลาขาว

  แม่บ้าน

 • thumbnail

  นายนพดล พลอยวิเลิศ

  นักการภารโรง

 • thumbnail

  นายผดุงศักดิ์ คงคำ

  นักการภารโรง

 • thumbnail

  นายอนุชาติ อสุชีวะ

  นักการภารโรง

 • thumbnail

  นายอาทิตย์ พลอยวิเลิศ

  นักการภารโรง

 • thumbnail

  นายเกียรติศักดิ์ พลกุล

  คนสวน

 • thumbnail

  นายหนูจันทร์ จักรพิมพ์

  คนสวน

 • thumbnail

  นายสุขใจ งามเลิศ

  ยามรักษาการณ์

 • thumbnail

  นายศุภวัฒน์ วิเศษขลา

  ยามรักษาการณ์

 • thumbnail

  นายเจษฏาภรณ์ ดาวังปา

  ยามรักษาการณ์

^