เว็บไซต์โรงเรียนบัวขาว อบจ.กาฬสินธุ์

Personnel

กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 • thumbnail

  นางกรวรรณ ชุมชิต

  หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 • thumbnail

  นางศิรฎา พลสะทอน

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางกัญณภัทร แสนพวง

  ครู คศ.4

 • thumbnail

  นางบุณยานุช ค้าแก้ว

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นายธนวัฒน์ ศิริปราณี

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางสาวณัฏฐรินีย์ ศรีกำพล

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางสาวช่อทิพย์ เลิศล้ำ

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นายรัฐพล หาญสินธุ์

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางปฐมภรณ์ เจริญพืช

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นายพิสิทธิ์ ปักสังขะเนย์

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางอภิญญา ร่วมสันเทียะ

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางรัชนีย์วรรณ จันทะคุณ

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางสาวนันธิญา จิตรปรีดา

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางสาวจันทิมา บุญเพิ่ม

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นายวรเมธ ไชยวารี

  ครู คศ.1

^