เว็บไซต์โรงเรียนบัวขาว อบจ.กาฬสินธุ์

Personnel

กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ

 • thumbnail

  นายศราวุธ ทุมพลา

  ครู คศ.๓ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษา และพลศึกษา

 • thumbnail

  นางสาวพวงผกา ณ กาฬสินธุ์

  ครู คศ.๓ รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 • thumbnail

  นายไพวัลย์ สุวรดี

  ครู คศ.๓

 • thumbnail

  นายชาญชัย ศรีหาคลัง

  ครู คศ.๓

 • thumbnail

  นางณัฐธิดา เหล่านายอ

  ครู คศ.๓

 • thumbnail

  นายยุทธพงษ์ สุไชยชิต

  ครู คศ.๓

 • thumbnail

  นายทวีชัย แสงฤทธิ์

  ครู คศ.๓

 • thumbnail

  นายเสกสรรค์ อินทรไชยา

  ครู คศ.๒

 • thumbnail

  นายวันชัย โอษะคลัง

  ครู คศ.๒

 • thumbnail

  นายอดิศักดิ์ แสงนาฮาย

  ครูอัตราจ้าง

^