เว็บไซต์โรงเรียนบัวขาว อบจ.กาฬสินธุ์

Personnel

กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ

 • thumbnail

  นายวรการ กุลศิริ

  หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ

 • thumbnail

  นายนนทนันท์ เพิ่มขึ้น

  ครู ค.ศ 3

 • thumbnail

  นายอธิบดี แสนชมภู

  ครู ค.ศ.2

 • thumbnail

  นางคณภร นิลโสม

  ครู ค.ศ.3

^