เว็บไซต์โรงเรียนบัวขาว อบจ.กาฬสินธุ์

Personnel

กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ

 • thumbnail

  นายวรการ กุลศิริ

  ครู คศ.๓ (หัวหน้ากลุ่มสาระฯ)

 • thumbnail

  นายนนทนันท์ เพิ่มขึ้น

  ครู คศ.3 รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 • thumbnail

  นางคณภร นิลโสม

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นายชัชวาล สายสมบัติ

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นายอธิบดี แสนชมภู

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นางสาวประวีณา แก้วเมืองกลาง

  ครู คศ.3

^