เว็บไซต์โรงเรียนบัวขาว อบจ.กาฬสินธุ์

Personnel

กลุ่มสาระฯ ต่างประเทศ

 • thumbnail

  นายสมศักดิ์ เรืองจรัส

  ครู คศ.4 (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)

 • thumbnail

  นางสาวอุไรพรรณ อุปนิ

  ครู คศ.3 (รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)

 • thumbnail

  นางลัดดาวัลย์ บุญเรือง

  ครู คศ.3 (รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)

 • thumbnail

  นางบุณยานุช ค้าแก้ว

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางสาวณัฏฐรินีย์ ศรีกำพล

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นายอักษร ทองหล่อ

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นางสาวกรวรรณ ชุมชิต

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางศิรฎา พลสะทอน

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางงามจิต จิตจักร

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นายวรุฒม์ ไชยสุข

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางสาวจิตตาภัทร์ บุญมี

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางสาวนันธิญา จิตรปรีดา

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางสาวอัจฉริยา หนองห้าง

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นายรัฐพล หาญสินธุ์

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางสาวเอมอมร สายตำลึง

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นางสาวจันทิมา บุญเพิ่ม

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นางสาวเนตรวิภา วิเศษนันท์

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นายเชาวฤทธิ์ สกุลฮูฮา

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางสาวณิชาภัทร แสงชมภู

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นายเกวลิน กุลอาจศรี

  ครูอัตราจ้าง ภาษาจีน

 • thumbnail

  นายธีรพล คุ้มไข่น้ำ

  ครูอัตราจ้าง ภาษาญี่ปุ่น

 • thumbnail

  นายณภัทรกร ไชยสะอาด

  ครูอัตราจ้าง ภาษาอังกฤษ

 • thumbnail

  Miss Zhang Jin

  ครูภาษาจีน

 • thumbnail

  Miss Anjeh Juliet Ebenwei

  ครูภาษาอังกฤษ

^