เว็บไซต์โรงเรียนบัวขาว อบจ.กาฬสินธุ์

Personnel

กลุ่มสาระฯ ต่างประเทศ

 • thumbnail

  นายสมศักดิ์ เรืองจรัส

  ครู คศ.4 (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)

 • thumbnail

  นางอ่อนศรี ไชยขันธ์

  ครู คศ.4 (ที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)

 • thumbnail

  นางสาวอุไรพรรณ อุปนิ

  ครู คศ.3 (รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)

 • thumbnail

  นางลัดดาวัลย์ บุญเรือง

  ครู คศ.3 (รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)

 • thumbnail

  นางสาวกรวรรณ ชุมชิต

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางศิรฎา พลสะทอน

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางบุญยานุช ค้าแก้ว

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางสาวจิตตาภัทร์ บุญมี

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางสาวณัฏฐรินีย์ ศรีกำพล

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นายวรุตม์ ไชยสุข

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นายรัฐพล หาญสินธุ์

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางสาวอัจฉริยา หนองห้าง

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางสาวนันธิญา จิตรปรีดา

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางงามจิต จิตจักร

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นายอักษร ทองหล่อ

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นางสาวเอมอมร สายตำลึง

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นางสาวจันทิมา บุญเพิ่ม

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นางสาวจันทิมา บุญเพิ่ม

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นางสาวเนตรวิภา วิเศษนันท์

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นางสาวณิชาภัทร แสงชมภู

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นายเมธา ภูผ่านแก้ว

  ครูอัตราจ้าง (ภาษาจีน)

 • thumbnail

  นางสาวณฐพร เรืองธรรม

  ครูอัตรจ้าง (ภาษาญี่ปุ่น)

 • thumbnail

  Ms. Vera Yung Cha

  ครูอัตราจ้าง (ภาษาอังกฤษ)

 • thumbnail

  Mr. Jude Ajuguding Anya’ako

  ครูอัตรจ้าง (ภาษาอังกฤษ)

 • thumbnail

  Mr. Bumbara Atud Kingsley Tebo

  ครูอัตรจ้าง (ภาษาอังกฤษ)

 • thumbnail

  Mr.Yasin Kayanja

  ครูอัตราจ้าง (ภาษาอังกฤษ)

^