ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ       มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการใช้สื่อการเรียนการสอน
ที่มีคุณภาพ โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาประยุกต์ ใช้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา     สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ซึ่งมีหน้าที่ส่งเสริม
สนับสนุน   การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอน  ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษา    ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อมัลติมีเดียในรูป
web page ให้แก่ครูผู้สอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  ให้มีความรู้ด้านการใช้  ICT  เพื่อการเรียนการสอน  สามารถผลิตสื่อมัลติมีเดีย    ใน
8   กลุ่มสาระการเรียนรู้   ได้แก่   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ภาษาต่างประเทศ   คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี   สุัขศึกษาและพลศึกษา   ศิลปะ์   โดยใช้โปรแกรม   Namo   สร้างสื่อมัลติมีเดีย เพื่อนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอน
ซึ่งเป็นการช่วยครูผู้สอนให้มีสื่อมัลติมีเดีย ที่ครอบคลุมทุกเนื้อหาสาระการเรียนรู้     ในปีงบประมาณ   2547   ได้จัดอบรมใน   5   จังหวัด   คือ
จังหวัดเชียงราย     กรุงเทพฯ     พิษณุโลก สกลนคร     และสงขลา  ได้ี้สื่อมัลติมีเดียทั้งหมดจำนวน   127    เรื่อง    โดยแบ่งเป็นระดับประถมศึกษา
จำนวน  61   เรื่อง ระดับมัธยมศึกษา จำนวน    66    เรื่อง

                    สื่อมัลติมีเดียนี้เป็นตัวอย่างผลงานของครูผู้สอนที่ได้จากการอบรมดังกล่าว ซึ่งครูผู้สอนสามารถเลือกนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอน
ได้ตามความเหมาะสม   สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     จึงได้รวบรวมขึ้นเพื่อเผยแพร่ให้กับ
ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาได้ใช้ศึกษาหาความรู้ เป็นพื้นฐานและแนวทางในการผลิตสื่อมัลติมีเดียต่อไป
ี้

 
     
 
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ