ประเภท : ข่าวสารทั่วไป
เรื่อง : ขอแสดงความยินดีและภาคภูมิใจในความสำเร็จ
ผู้เขียน : admin
เข้าชม : 448
พฤหัสบดี ที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ.2565
พิมพ์ 


ขอแสดงความยินในความสำเร็จและภาคภูมิใจในความสำเร็จ นักเรียนโรงเรียนบัวขาว สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อคณะแพทยศาสตร์
1. นางสาวสุรางคณา  นิลโคตร นักเรียน ม. 6/11 ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอแสดงความยินดี นักเรียนสอบ O-net ได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม

2. นายกฤษกร  พรมประศรี นักเรียน ม.3/11 สอบวิชาคณิตศาสตร์ O-net ได้ 100 คะแนนเต็ม

3. นางสาววันสิริ  พลวงศา นักเรียน ม.3/11 สอบวิชาคณิตศาสตร์ O-net ได้ 100 คะแนนเต็ม

4. นายชนะกันต์  เทศศรีเมือง นักเรียน ม.3/12 สอบวิชาคณิตศาสตร์ O-net ได้ 100 คะแนนเต็ม


ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการดาราศาสตร์โอลิมปิก

5. นางสาวพิมพ์วิภา  นนทะมาตย์ นักเรียน ม.5/11 ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการและดาราศาสตร์โอลิมปิก ค่ายที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
6. นางสาววรรณวิภา  สีลาดเลา นักเรียน ม.5/11 ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการและดาราศาสตร์โอลิมปิก ค่ายที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาชีววิทยา
7. นางสาวพิมพ์วิภา  นนทะมาตย์ นักเรียน ม.5/11 ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการและดาราศาสตร์โอลิมปิก ค่ายที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาชีววิทยา
8. นายวรายุทธ์  วิวัฒน์เจริญ นักเรียน ม.4/11 ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการและดาราศาสตร์โอลิมปิก ค่ายที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์