ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศโรงเรียนบัวขาว เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้องเรียนปกติ (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
ผู้เขียน : admin
เข้าชม : 1480
อังคาร ที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563
พิมพ์ 


ประกาศโรงเรียนบัวขาว
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้องเรียนปกติ (เพิ่มเติม)ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
---------------------------------------

ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติเกี่ยวกับมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID–๑๙) และหนังสือจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้ครูและสถานศึกษาเฝ้าสังเกตการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการป้องกันการระบาดของเชื้อ หลีกเลี่ยงกิจกรรมคนหมู่มากและไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรคดังกล่าว  ทางโรงเรียนบัวขาว          จึงขอปรับเปลี่ยนรูปแบบการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประเภท ทั่วไป คือ
 
รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ทางออนไลน์ 
           ระหว่างวันที่ 6 – 10  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 

 ประกาศ  ณ  วันที่ 31 มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓(นายสรรทัศน์   ประทุมชาติ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวขาว

  
   :)