ประเภท : บทความทางวิชาการ
เรื่อง : การเรียนการสอนตามแนวทางของประเทศฟินแลนด์
ผู้เขียน : 1
เข้าชม : 13108
จันทร์ ที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562
พิมพ์  

รูปแบบการจัดการเรียนรู้

  1. หลักสูตรที่เน้นที่นักเรียนเป็นศูนย์กลาง ครูเป็นผู้ฝึก อำนวยความสะดวก และจุดประกายไอเดียใหม่ๆ
  2. นักเรียนมีส่วนร่วม รับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเอง
  3. มีกิจกรรมในโรงเรียนที่แตกต่างหลากหลาย ตามความสนใจของเด็กๆ
  4. ทุกคนมีส่วนร่วมในสภานักเรียน และยอมรับฟังความคิดเห็นของแต่ละคน
  5. ไม่มีข้อสอบมาตรฐานสำหรับการเลื่อนชั้น โดยครูต้องเป็นคนการทดสอบเอง
  6. มีการสอบระดับชาติต่างๆ เช่น การอ่านเร็ว อ่านจับใจความ หรือ คิดเลขเร็ว
  7. การทดสอบมีขึ้นเพื่อปรับปรุงคะแนนของนักเรียนเอง ไม่ใช่เพื่อแข่งขันกับนักเรียนคนอื่น