ชื่อ - สกุล :นางสาวอัจฉริยา หนองห้าง
ตำแหน่ง :ครู คศ.2 วุฒิ ค.บ.
หน้าที่หลัก :ผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ที่อยู่ :ต.นาโก อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอนรายวิชาะภาษาต่างประเทศ