ชื่อ - สกุล :นางรองรัตน์ วรสาร
ตำแหน่ง :ครู คศ.4 วุฒิ ค.ม.
หน้าที่หลัก :ครูผุ้สอนรายวิชาภาษาต่างประเทศ
ที่อยู่ :ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานพัฒนาแหล่งเรียนรู้
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารกลุ่มอำนวยการ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานสำนักงาน
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
หน้าที่ในกลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ