ชื่อ - สกุล :นางสาวกรวรรณ ชุมชิต
ตำแหน่ง :ครู คศ.3 วุฒิ กศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษ)
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนรายวิชาภาษาต่างประเทศ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากิจกรรมชุมนุม
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
หน้าที่ในกลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่ม / แผนก : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หน้าที่ในกลุ่ม : คณะทำงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน