ชื่อ - สกุล :ดร.เอกวิทย์ อำนวย
ตำแหน่ง :ครู คศ.4 วุฒิ ปร.ด, Cert. in EIS UK, NZ
หน้าที่หลัก :ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ที่อยู่ :ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ