ชื่อ - สกุล :นางอังคณา ขจร
ตำแหน่ง :ครู คศ.3 วุฒิ ศษ.ม.
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การเรียนรู้ภาษาไทย
ที่อยู่ :ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
หน้าที่ในกลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่ม / แผนก : ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย