ชื่อ - สกุล :นางสาวสุภาพร ชมระกา
ตำแหน่ง :ครู คศ.3 วุฒิ กศ.ม.
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนรายวิชาสังคมศึกษา
ที่อยู่ :ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารกลุ่มอำนวยการ
หน้าที่ในกลุ่ม : คณะกรรมการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา