ชื่อ - สกุล :นางบุษกร สุวรดี
ตำแหน่ง :ครู คศ.3 วุฒิ ศษ.ม.
หน้าที่หลัก :รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาฯ
ที่อยู่ :250 หมู่ 12 ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารกลุ่มอำนวยการ
หน้าที่ในกลุ่ม : คณะกรรมการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอนรายวิชาสังคมศึกษา
กลุ่ม / แผนก : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์