ชื่อ - สกุล :นางสุเรียน รัตนวรรณี
ตำแหน่ง :ครู คศ.4 วุฒิ ค.ม.
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนรายวิชาสังคมศึกษา
ที่อยู่ :ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารกลุ่มอำนวยการ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าอาคารศูนย์วัฒนธรรม
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอนรายวิชาสังคมศึกษา