ชื่อ - สกุล :นางรองไร พลเยี่ยม
ตำแหน่ง :ครู คศ. 3 วุฒิ ศษ.ม.
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากิจกรรมแนะแนว
ที่อยู่ :250 หมู่ 12 ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110
Telephone :043-851208
Email :buakhaschool@gmail.ocm
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากิจกรรมแนะแนว
กลุ่ม / แผนก : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หน้าที่ในกลุ่ม : คณะทำงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่ม / แผนก : ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากิจกรรมแนะแนว