ชื่อ - สกุล :นายวีระ ยันทะแย้ม
ตำแหน่ง :ครู คศ.2 วุฒิ ค.บ.
หน้าที่หลัก :ครูผุ้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์
ที่อยู่ :ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานบ้านพักครู
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์