ชื่อ - สกุล :นางนุช เข็มรัมย์
ตำแหน่ง :ครู คศ.3 วุฒิ กศ.บ.
หน้าที่หลัก :เลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ที่อยู่ :ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์