ชื่อ - สกุล :นายสมชนะ ปัตลา
ตำแหน่ง :ครู คศ.3 วุฒิ กศ.ม.
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตณ์
ที่อยู่ :ต.นาโก อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์