ชื่อ - สกุล :นายกิตติพงษ์ ตาลอำไพ
ตำแหน่ง :ครู คศ.3 วุฒิ ค.ม.
หน้าที่หลัก :รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
ที่อยู่ :ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานสะเต็มศึกษา
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารกลุ่มอำนวยการ
หน้าที่ในกลุ่ม : คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์