ชื่อ - สกุล :นางพิมพกา บุตรแสนคม
ตำแหน่ง :ครู คศ.3 วุฒิ ค.ม.
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์
ที่อยู่ :ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์