ชื่อ - สกุล :นายโสภณ นาตรีชน
ตำแหน่ง :ครู คศ.3 วุฒิ กศ.บ.
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์
ที่อยู่ :ต.หนองห้าง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานจัดตารางการเรียนการสอน
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์