ชื่อ - สกุล :นายเรืองศักดิ์ เสนาะเสียง
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
ที่อยู่ :ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110
Telephone :043-851206
Email :buakhaschool@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารโรงเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ
กลุ่ม / แผนก : ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : รองประธานกรรมการ