ชื่อ - สกุล :นายอำนาจ บุตรสุริย์
ตำแหน่ง :ครู คศ.3 วุฒิ ศษ.ม.
หน้าที่หลัก :สอนรายวิชาคณิตศาสตร์ ม.1
ที่อยู่ :ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์