ชื่อ - สกุล :นายมะรุธ เครือเทียร
ตำแหน่ง :ครู คศ.3 วุฒิ ค.บ.
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์
ที่อยู่ :ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : คณะกรรมการบริหารวิชาการ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : คณะทำงานงานแผนงาน
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์