ชื่อ - สกุล :นางวราภรณ์ ภูผาสุข
ตำแหน่ง :ครู คศ.4 วุฒิ ค.ม.
หน้าที่หลัก :หัวหน้าห้องเรียน Gifted
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าห้องเรียน
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าอาคาร
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าห้องเรียน
กลุ่ม / แผนก : ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าห้องเรียน