ชื่อ - สกุล :นางพรทิพย์ นาตรีชน
ตำแหน่ง :ครู คศ.3 วุฒิ ค.บ.
หน้าที่หลัก :เลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ที่อยู่ :ต.หนองห้าง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์