ชื่อ - สกุล :นายทรงศักดิ์ ศรีสว่างวงค์
ตำแหน่ง :ครู คศ.3 วุฒิ ค.ม.
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารโรงเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์
กลุ่ม / แผนก : ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : กรรมการ