ชื่อ - สกุล :นายอธิบดี แสนชมภู
ตำแหน่ง :ครู คศ.2 วุฒิ ศษ.ม.
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานลูกจ้างประจำนักการภารโรง
ที่อยู่ :
Telephone :0814327874
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานลูกจ้างประจำนักการภารโรง
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ
หน้าที่ในกลุ่ม : ครู กลุ่มสาระการงานฯ