ชื่อ - สกุล :นางสาวเนตรนภางค์ อุทโท
ตำแหน่ง :ครู ค.ศ 2 วุฒิ ค.บ.
หน้าที่หลัก :ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ที่อยู่ :ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์