ชื่อ - สกุล :นายไทยสมุทร พลหงษ์
ตำแหน่ง :ครู คศ.2 วุฒิ ค.ม.
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนรายวิชาออกแบบเทคโนโลยี
ที่อยู่ :กาฬสินธุ์
Telephone :
Email :thaisamutr@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอนรายวิชาออกแบบและเทคโนโลยี