ชื่อ - สกุล :นางกานต์รวี ทาระชัย
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุและทรัพย์สิน
หน้าที่หลัก :ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุและทรัพย์สิน
ที่อยู่ :ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุและทรัพย์สิน
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มส่งเสริมการเรียนการสอน
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุและทรัพย์สิน