ชื่อ - สกุล :นางนุชนาถ โคตะวินนท์
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ที่อยู่ :โรงเรียนบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
Telephone :043851206
Email :buakhaschool@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารโรงเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
กลุ่ม / แผนก : ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ