ชื่อ - สกุล :นางสาวเพลินจิต สุวรรณวงษ์
ตำแหน่ง :ครู คศ.1 วุฒิ กศ.ษ.
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนรายวิชาสังคมศึกษา
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอนรายวิชาสังคมศึกษา