ชื่อ - สกุล :นายสรรทัศน์ ประทุมชาติ
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวขาว
หน้าที่หลัก :ผู้อำนวยการ วิทยะฐานะเชียวชาญ
ที่อยู่ :โรงเรียนบัวขาว เลขที่ 250 หมู่ 12 ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110
Telephone :043-851208
Email :buakhaschool@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารโรงเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวขาว
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารกลุ่มอำนวยการ
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวขาว
กลุ่ม / แผนก : ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวขาว