ชื่อ - สกุล :นางจุฑาทิพย์ ศรีพลอย
ตำแหน่ง :ครู คศ.3 วุฒิ ค.บ.
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :