ชื่อ - สกุล :ว่าที่ ร.ต. พรชัย ศรีปาน
ตำแหน่ง :ครู คศ.2 วุฒิ ศศ.ม
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ
ที่อยู่ :โรงเรียนบัวขาว
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าหน้าที่งานพัสดุและทรัพย์สิน
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์