ชื่อ - สกุล :นางสาวจันศรี สีสถาน
ตำแหน่ง :ครู คศ.2 วุฒิ ศษ.ม.
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าหน้าที่งานแผนงานและพัฒนา
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์