ชื่อ - สกุล :Mr.Lukas Schulz
ตำแหน่ง :AFS Volunteer, Germany
หน้าที่หลัก :ครูพิเศษ ปฏิบัติการสอนรายวิชาภาษาต่างประเทศ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูพิเศษปฏิบัติการสอนรายวิชาภาษาต่างประเทศ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มส่งเสริมการเรียนการสอน
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูพิเศษปฏิบัติการสอนรายวิชาภาษาต่างประเทศ