ชื่อ - สกุล :นางสาวจันทิมา บุญเพิ่ม
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย วุฒิ ค.บ.
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนรายวิชาภาษาต่างประเทศ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอนรายวิชาภาษาต่างประเทศ