ชื่อ - สกุล :นางสาวณฐพร เรืองธรรม
ตำแหน่ง :ครูพิเศษ วุฒิ ศ.ศ.บ.
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนรายวิชาภาษาญี่ปุ่น
ที่อยู่ :โรงเรียนบัวขาว ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอนรายวิชาภาษาญี่ปุ่น
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มส่งเสริมการเรียนการสอน
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอนรายวิชาภาษาญี่ปุ่น