ชื่อ - สกุล :นางรัชนีย์วรรณ จันทะคุณ
ตำแหน่ง :ครู คศ.2 วุฒิ ค.บ.
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทย
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าหน้าที่งานแผนงานและพัฒนา
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทย
กลุ่ม / แผนก : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หน้าที่ในกลุ่ม : คณะทำงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน