ชื่อ - สกุล :นางสาวมณิจันทร์ โชติรื่น
ตำแหน่ง :ครู คศ.3 วุฒิ ศศ.บ.
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทย
ที่อยู่ :ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานจัดระบบการบริการและพัฒนาองค์กร
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
หน้าที่ในกลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย